Per què és necessari una anàlisi de gènere sobre el comerç i les regles de l'OMC?


El marc conceptual de l'anàlisi de gènere es basa en l'argument que la producció i la reproducció, les activitats remunerades i no remunerades, estan vinculades intrínsecament i organitzades al voltant de relacions de poder, i que les dones i els homes participen en el mercat en condicions de desigualtat.

La forta tendència neoliberal que està definint les normatives de l'OMC fa que s'ignoren l'impacte i la distribució dels beneficis i les pèrdues. Per exemple, els informes de revisió de les polítiques comercials ofereixen dades agregades macroeconòmiques i comercials així com informació sobre les polítiques governamentals, però no proporcionen informació sobre l'impacte del comerç en la societat o sobre el medi ambient.

Aquesta manca d'informació s'evidencia en els aspectes següents:

  • La realitat de les vides de les dones, les càrregues que suporten i les seues necessitats s'ignoren en tots els àmbits de discussió de l'OMC, en la presa de decisions, en les negociacions, en l'aplicació dels acords, en les disputes comercials i en les revisions de les polítiques comercials.
  • La perspectiva de gènere no ha entrat en l'agenda de l'OMC.

No s'ha realitzat cap anàlisi sobre els efectes que hi ha o potencials de les polítiques comercials sobre homes i dones, sense tenir en compte que tampoc hi ha cap anàlisi d'impacte abans que es prenguen les decisions sobre les polítiques.

Es pressuposa que les polítiques comercials i les regles de l'OMC són neutrals pel que fa als efectes sobre les relacions de gènere. Es parteix de la premissa que les dones i els homes poden participar en condicions d'igualtat en el comerç; que, en principi, l'impacte sobre homes i dones no és diferent, i que les normes de l'OMC ni afecten, ni són influenciades per la relació entre homes i dones. D'aquesta manera, es diu que l'OMC és neutral pel que fa al gènere.

L'anàlisi de gènere sobre aquesta matèria vol demostrar que ignorar les qüestions de gènere pot tenir efectes negatius en la posició econòmica i social de dones i xiquetes, especialment en els grups més desfavorits.