Principals reivindicacions sindicals


Aposten per una revisió profunda de l'actual ordenació del sistema internacional de comerç, i, en particular, de les polítiques i el funcionament de l'OMC. Revisió que ha d'estar centrada fonamentalment en els aspectes assenyalats a continuació.

  • Consideració de la dimensió social i ecològica del comerç amb la finalitat d'adoptar regulacions que afavorisquen la justícia, entre nacions i en cada societat, i la sostenibilitat (avaluant prèviament els impactes econòmics, socials i ecològics de les mesures proposades -tenint en compte la diferència de situacions entre els diferents països-...).
  • Vinculació entre comerç i treball decent (concedint a l’OIT l'estatus d'observador davant l'OMC; fent coherents les normes de l'OMC amb les de l’OIT; avaluant prèviament, en particular, l'impacte previsible de les mesures proposades en l'ocupació i en les condicions que defineixen el treball decent...).
  • Manteniment de la facultat dels governs d'adoptar les polítiques desenvolupament que consideren oportunes (protecció dels sectors i subsectors considerats estratègics...).
  • Exclusió dels serveis públics essencials (sanitat, educació, aigua...) de les negociacions per a la seua liberalització, de manera que quede garantit el dret dels governs a regular-los i protegir-los en nom de l'interés públic.
  • Democratització i transparència de l'organització (participació plena dels països del Sud en els processos de presa de decisions, impedint que s'adopten decisions a porta tancada sota la influència de grups de pressió...).

La Confederació Sindical Internacional (CSI) ha elaborat nombrosos materials entorn de la necessitat que els acords impulsats per l'OMC siguen coherents amb les normes de l’OIT. Entre aquests materials destaquen els següents:

  • Anàlisi de la relació que hi ha entre el compliment de les NFT i el comerç mundial.
  • Declaracions davant l'OMC en les quals s'analitza la seua política en relació al comerç.
  • Informes sobre les polítiques laborals de països específics en els quals es mostra l'impacte de les polítiques comercials en la política laboral.