Confederació Europea de Sindicats


La Confederació Europea de Sindicats (CES), creada en l’any 1973, és l'organització sindical europea que agrupa 81 organitzacions, entre aquestes CCOO, de 36 països europeus i 12 federacions sindicals europees, amb un total de 60 milions d'afiliats.

La CES coordina les activitats dels 39 consells sindicals interregionals (CSIR), que organitzen la cooperació sindical en l’àmbit transfronterer. A més, altres estructures sindicals com Eurocadres (Consell Europeu de Quadres i Personal Directiu), i la FERPA (Federació Europea de Persones Majors i Jubilades) funcionen també sota els auspicis de la CES.

La CES està reconeguda per la Unió Europea, el Consell d'Europa i l'Associació Europea de Lliure Comerç (AELC) com l'única organització sindical interprofessional representativa a Europa.

Les prioritats de la CES per a una Europa millor són:

A. Una economia forta al servei de la ciutadania amb:

 • inversions per a la plena ocupació i ocupacions de qualitat per a tots;
 • la fi de les polítiques d’austeritat;
 • millors salaris per a estimular la demanda interna i la recuperació;
 • els treballadors europeus necessiten un increment salarial, per a reduir les desigualtats i combatre la pobresa; la prioritat dels drets socials fonamentals sobre les llibertats econòmiques;
 • polítiques per a ocupacions verdes, un futur sostenible, serveis públics forts, una fiscalitat justa, acabar amb l’especulació financera i una gobernança europea revisada.

B. Sindicats més forts per a la defensa dels valors democràtics i de la democràcia en el treball, incloent-hi:

 • el respecte i enfortiment del diàleg social i la negociació col·lectiva a tot Europa;
 • més democràcia econòmica i social, també en els llocs de treball, llibertat d’associació i dret de vaga;
 • la implicació de la CES en l’elaboració de les estratègies europees en matèria d’ocupació, de política econòmica i de política social.

C. Un nucli de normes socials ambicioses que prioritze:

 • l’establiment d’un marc per als drets laborals i socials que tinga com a objectiu aconseguir el progrés social;
 • la fi del dumping social i de la desregulació;
 • un tracte just i igual per a tots els treballadors, sense discriminació.

La CES insisteix en l'aplicació estricta de les disposicions del Tractat de Lisboa, que estableix que la política exterior i la política comercial de la Unió han de tractar de promoure els seus valors a la resta del món. Aquests inclouen la democràcia i la pau, l'estat de dret, la universalitat i indivisibilitat dels drets humans i les llibertats fonamentals, el respecte a la dignitat humana, els principis d'igualtat i solidaritat i el respecte als principis de la Convenció europea dels drets humans, de la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional.

La CES reconeix que els acords comercials i d'inversió han de ser part d'una relació política més àmplia i que aquests acords han de ser negociats en l'interés públic més que en l'interés dels inversors privats i no han de qüestionar en cap cas el dret dels estats membres per a regular. La CES s'oposa, en particular, als mecanismes de resolució de conflictes entre inversors i estats (ISDS) - que afavoreixen els inversors estrangers per sobre de tots els altres i equivalen a privatitzar la justícia, a l'enfocament de llista negativa (que cobreix tots els serveis menys els específicament exclosos) i a la inclusió dels serveis públics en acords comercials com el TTIP (EUA) i el CETA (Canadà). La CES exigeix l'exclusió dels serveis públics i un enfocament de llistes positives en tots els acords comercials.

La CES insisteix que tots els tractats comercials de la UE incloguen obligatòriament clàusules executòries en matèria de protecció del treball. Aquestes proteccions existeixen en els acords americans i canadencs i han de ser millorades per a cobrir un ampli ventall de convenis de l’OIT i ser integrades en els acords de la UE per a garantir el caràcter executori i efectiu de disposicions dissuasòries contra les infraccions, estiguen o no lligades al comerç.

La CES insisteix que els acords internacionals de comerç i d'inversió de la UE i l’AELC han d'incloure una forta dimensió social, la promoció del treball i els salaris decents, el desenvolupament sostenible i la protecció mediambiental, la salvaguarda de la gobernança democràtica i dels serveis públics, garantint un alt nivell de regulació financera així com l'aplicació i el compliment per totes les parts de les normes laborals de l’OIT. Tots aqueixos acords hauran d'anar acompanyats d'un mecanisme de control, denúncia i sanció que implique els interlocutors socials. S'ha de preveure una cooperació tècnica amb el suport de l’OIT.

La CES insisteix en la necessitat de transparència en totes les negociacions comercials i d'inversions, de control democràtic per part del Parlament Europeu, i de consulta amb els interlocutors socials i les organitzacions de la societat civil. En cap acord, les decisions polítiques han de ser condicionades per organismes no democràtics, com un consell de cooperació regulatòria.

La CES insisteix que la UE ha de mantenir instruments de defensa comercial fortes que imposen restriccions específiques a les importacions contràries a la competència a Europa, en particular si són elaborades per treballadors que no estan protegits d'acord amb les normes internacionals.

La CES encoratja una política europea de desenvolupament que promoga, amb caràcter prioritari, el diàleg social i el treball decent als països beneficiaris, incloent-hi les economies emergents i crida a la UE en el seu conjunt i a cada estat membre individualment a aconseguir l'objectiu de les Nacions Unides de consagrar el 0,7% del seu PNB a l'ajuda oficial al desenvolupament. El moviment sindical europeu ha de participar específicament en el disseny de polítiques, així com en l'assignació del pressupost disponible.

La CES seguirà cooperant amb la CSI en les seues activitats internacionals i desenvolupant contactes regionals.

La CES també promourà i ajudarà un sindicalisme i un diàleg social independents en la regió Euromed, especialment en els territoris palestins, en cooperació amb la Confederació Sindical Àrab i ACTRAV.

La CES participarà de manera proactiva en la revisió de la política europea de veïnatge perquè aquest instrument garantisca un partenariat eficaç basat en la igualtat que responga a les necessitats i aspiracions reals dels treballadors i ciutadans als països afectats. La CES mantindrà i desenvoluparà relacions amb les organitzacions sindicals a Àfrica, en particular a través de la CSI-Àfrica, i del programa UE-ACP; a les Amèriques amb la CSA i en l’àmbit regional i subregional (Comunitat Andina, Amèrica Central, Mercosur), així com els EUA i Canadà; i a Àsia, amb la CSI-AP, cercant sobretot desenvolupar el treball del Fòrum ASEM per al Diàleg Social.

La CES també seguirà cooperant amb la CSI a través de la Xarxa de Cooperació Sindical al Desenvolupament, i amb la Comissió Sindical Consultiva davant l'OCDE (TUAC), en particular en relació amb les Directrius de l'OCDE per a les empreses multinacionals (EMN), el Pla d'acció de l'OCDE contra l'erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis (BEPS) i les iniciatives del G-20.

La CES exhorta a la Comissió Europea a implicar en major manera les organitzacions sindicals en la política europea de cooperació al desenvolupament. Ha de garantir una major sinergia amb i entre les organitzacions nacionals pel que fa als objectius.

La CES es guiarà pels principis enunciats anteriorment per a desenvolupar i continuar polítiques per a la pau, la democràcia i els drets laborals respecte a regions i països específics, treballant en cooperació amb les respectives organitzacions sindicals germanes a tot el món.